Längs stråket

De här kommunerna som längs Bergslagsbanan som är deltagare i Partnerskap Bergslagsbanan. Från varje kommun är kommunalråd och en tjänsteman (i vissa fall flera) representerade i partnerskapets ledningsgrupp och tjänstemannagrupp.

Gävle
Sandviken
Hofors
Falun
Borlänge
Smedjebacken
Ludvika
Ljusnarsberg
Lindesberg
Hällefors
Filipstad
Forshaga
Kil
Karlstad
Gävle
Karta Gävle

Gävle

Gävle är en kustkommun med ca 103 000 invånare. Med sitt strategiska läge strax norr om Stockholm och i direkt anslutning till den industritäta regionen i Mellansverige är Gävle Hamn ett naturligt nav för import och export på ostkusten. Gävle hamn är Sveriges tredje största containerhamn. Just nu pågår en utbyggnad för att fördubbla hamnens containerkapacitet.

Trafikverket planerar för en direktansluten järnväg över Näringens industriområde samt elektrifieriering av befintligt järnvägsspår från Gävle godsbangård till bangården vid Gävle hamn. Åtgärderna skapar bättre infrastruktur för gods till och från Gävle Hamn då växling och byte från ellok till diesellok på godsbangården inte längre behövs. Lösningen möjliggör ett framtida triangelspår med koppling mot Bergslagsbanan och den nya dragningen av Ostkustbanan norrut. Långsiktigt är ambitionen att skapa en direktanslutning till Bergslagsbanan.

Läs mer på: www.gavle.se

Sandviken
Karta Sandviken

Sandviken

Bergslagsbanan passerar Sandviken. I kommunen bor ca 40 000 invånare och det finns ca 3 400 företag. Den största arbetsgivaren är Sandvik AB med ca 6 400 anställda, varav ca 700 forskare. Detta gör att Sandviken är en av de mest forskningstäta kommunerna i landet. Till antal patent räknat per 10 000 invånare är Sandviken landets mest innovativa kommun.

Läs mer på www.sandviken.se

 

Hofors
Karta Hofors

Hofors

E16 passerar rakt igenom Hofors tätort som har drygt 9600 invånare. Hofors är en kommun med stora möjligheter. Här bor du billigt och lever rikt – oavsett om du bor i tätorten Hofors eller det mer lantliga Torsåker. Här finns drygt 750 företag som tillsammans representerar de flesta branscher. Kommunens största arbetsgivare är Ovako.

Många använder E16 för att arbetspendla mellan Hofors och Sandviken. Det sker också en inpendling från Falu kommun som är något större än utpendlingen från Hofors. Det strategiska läget mittemellan Gävle och Falun gör att det finns goda förutsättningar att ta till vara och utveckla möjligheterna till pendling, arbete, utbildning, service och kultur. Det är därmed mycket viktigt med ett väl fungerande och attraktivt stråk genom tätorten samtidigt som det är en del av tätorten Hofors

Läs mer på www.hofors.se 

 

 

 

Falun
Karta Falun

Falun

Bergslagsbanan passerar genom Falun som är Dalarnas residensstad med ca 59 000 invånare. De tre största arbetsgivarna i Falun är kommunen, Region Dalarna och Högskolan Dalarna. Privata företag och industrier som är stora arbetsgivare i Falun är Arctic Paper, NKT, Dellner Couplers, Orkla Care AB och Stora Enso. Högskolan Dalarna har campus i både Falun och Borlänge med ca 16 000 inskrivna studenter.

Partnerskap Bergslagsbanan arbetar för att Trafikverket ska bygga dubbelspår mellan Falun och Borlänge. Ett dubbelspår med ny järnvägssträckning skulle frigöra attraktiva sjötomter längs Runn och möjliggöra en klimatsmart arbetspendling mellan städerna.

Läs mer på www.falun.se

Borlänge
Karta Borlänge

Borlänge

Bergslagsbanan passerar genom Borlänge som är beläget vid Dalälven och har ca 53 000 invånare. Tätorten är Dalarnas viktigaste industri- och handelsort. Traditionellt sett har Borlänge karakteriserats som en utpräglad industristad med främst stål- och pappersindustri. Denna är idag främst dominerad av SSAB Tunnplåt Borlänge och Stora Enso Kvarnsveden.

Här finns även Högskolan Dalarna med inriktning på teknisk, administrativ, ekonomisk och social utbildning. Här finns Trafikverkets huvudkontor och Transportstyrelsen har en stor del av sin verksamhet i Borlänge. Romme alpin, som är Sveriges största skidanläggning utanför fjällvärlden ligger i Borlänge.

Bergslagsbanan är ett viktigt stråk för godstrafiken. Banan är i dag enkelspårig och till stora delar hårt belastad, och trafikefterfrågan förväntas fortsätta att öka. Det höga kapacitetsutnyttjandet leder även till långa res- och transporttider eftersom tågen tappar tid vid tågmöten. För att kunna möta de framtida behoven av trafik behövs kapacitetsinvesteringar. Förutom kapacitetsbrist är hastighetsstandarden i nuläget låg, vilket leder till långa restider. För att möta det framtida behovet av trafik på järnvägen förlänger Trafikverket spåren på Ornäs driftplats. Det gör att längre tåg kan stanna för tågmöten.

Trafikverket bygger nytt spår förbi Rämshyttetunneln. Den nya banan som blir ca 900 meter lång kommer att gå strax söder om tunneln och ansluta till det befintliga järnvägsspåret.

Läs mer på www.borlange.se

Smedjebacken
Karta Smedjebacken

Smedjebacken

Smedjebackens kommun har ca 10 900 invånare. De två stora tätorterna är Smedjebacken och Söderbärke. Stål- och verkstadsindustrin är den dominerande näringen i kommunen. Tjänstesektorn är välrepresenterad med många företag inom olika branscher. I kommunen finns över 1 000 registrerade företag.

Ludvika
Karta Ludvika

Ludvika

Bergslagsbanan går rakt genom Ludvika kommun. Kommunen växer och har nu omkring 26 900 invånare. Näringslivet karaktäriseras i stor utsträckning av ABB:s högteknologiska verksamhet inom kraftöverföring samt av en mängd små och medelstora företag inom flera olika branscher. Här finns modern teknologi, forskning och utveckling. ABB, STRI, och High Voltage Valley gör att Ludvika är ett internationellt centrum för kraftöverföring. Här finns också Spendrups, ett av Sveriges största bryggerier, och Säfsen Resort.

I Grängesberg planerar Trafikverket att renovera järnvägsbron vid ”Stubinfabriken”.

Läs mer på www.ludvika.se

 

Ljusnarsberg
Karta Ljusnarsberg

Ljusnarsberg

Bergslagsbanan går genom Ljusnarsberg, ett litet samhälle med ca 4800 invånare. Stora företag i kommunen är Ahlstrom Ställdalen AB (fibertygsprodukter) och Kopparbergs Bryggeri AB. Kommunens näringsliv domineras annars av småföretag.

Som ett led i att ytterligare förbättra standarden av det viktiga godsstråket Bergslagsbanan rustar Trafikverket upp kontaktledningsanläggningen mellan Storå och Ställdalen, både på linjen och på bangårdar Rällså, Kopparberg och Ställdalen.

Läs mer på www.ljusnarsberg.se

Lindesberg
Karta Lindesberg

I anslutning till Bergslagsbanan ligger Lindesberg, en kommun med ca 23 000 invånare. Lindesbergs kommun utmärks av många småföretag inom skilda branscher, men också större industriföretag. Exempel på företag i kommunen är Meritor, BillerudKorsnäs Frövi/Rockhammar AB, Baettr Guldsmedshyttan AB, Nammo LIAB AB, LindePac AB och Linde Maskiner AB.

Det är lätt att ta sig till och från Lindesberg. Via Bergslagsdiagonalen tar man sig inom 45 minuter till Örebro flygplats och via tågpendel kan du smidigt ta dig till större knutpunkter och vidare ut i Sverige och världen. Med bilen har du 4 mil till Örebro och 20 mil till Stockholm.

Läs mer på www.lindesberg.se

Hällefors
Karta Hällefors

Hällefors

Hällefors kommun har ett brett näringsliv med ca 7000 invånare. Här har trä och stålindustrin sedan urminnes tider varit de starka näringarna men har idag kompletterats med en snabbt växande besöksverksamhet där vi får besökare som vill komma i kontakt med vår vackra natur eller för en gastronomisk upplevelse. Hällefors har en logistiskt stark placering mellan Örebro, Borlänge och Karlstad samt att det finns järnvägsförbindelse från Hällefors till Sveriges två största hamnar, Göteborg och Gävle.

Läs mer på: www.hellefors.se

Filipstad
Karta Filipstad

Filipstad

I Filipstad bor ca 10 800 invånare. En av de större arbetsgivarna är Barilla/Wasabröd som funnits i Filipstads sedan 1931.

Läs mer: www.filipstad.se

Forshaga
Karta Forshaga

Forshaga

Forshaga är en bruksort med ca 4300 invånare. Orten har till stor del växt upp runt pappersbruket och dess tillväxt har varit starkt knuten till järnvägen. I kommunen finns det ca 650 små och medelstora företag inom ett brett spektra av branscher. Ett flertal av dem är verksamma inom verkstad, handel, dentalteknik samt inom vård och rehabilitering av ungdomar.

Läs mer på: www.forshaga.se

 

Kil
Karta Kil

Kil

I Kil kommun bor ca 12 000 invånare. Kil är en utpräglad småföretagarkommun med drygt 1 200 aktiva företag. Många är verksamma på en internationell marknad. Spridningen mellan olika branscher är stor och mångsidig.

Den väl utvecklade infrastrukturen med goda förbindelser via väg, järnväg och flyg är mycket betydelsefull för företagens affärer och en fortsatt god utveckling av näringslivsklimatet. Kil är en järnvägsknutpunkt med spår i fem riktningar.

Läs mer på: www.kil.se

Karlstad
Karta Karlstad

Karlstad

Karlstads kommun har cirka 93 000 invånare och Karlstadsregionen har cirka 141 000 personer. De starkaste branscherna i Karlstads kommun är byggbranschen, detaljhandeln och företagstjänster. Några av de större företagen som finns i kommunen är Metso Fiber, NCC och Skanska.

Karlstads universitet utbildar och bedriver forskning inom områdena teknik, samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap, undervisning och vård.

Läs mer på: www.karlstad.se