Våra mål fram till 2035

Bergslagsbanan ska:

  • Transportera gods snabbt, effektivt och robust
  • Ha kapacitet för såväl gods som för persontrafik genom utbyggnad till dubbelspår
  • Utgöra stommen i kollektivtrafiken och bidra till kompetensförsörjning

 

Järnväg i Bergslagen, Bergslagsbanan

Vision

Bergslagsbanan har optimal kapacitet och punktlighet som säkerställer ett näringsliv i världsklass.

Långsiktig målbild

Beslut om ökade investeringar på Bergslagsbanan säkerställer effektiva järnvägstransporter för Bergslagens näringsliv i världsklass. Tåget är ett naturligt val för transporter av gods och människor.

Kortsiktig målbild

Dialogen om Bergslagsbanan som strategiskt godsstråk och förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv är ständigt aktuell inom näringsliv och offentlig sektor.

Förståelsen om Bergslagsbanans betydelse för näringslivets utveckling och vikten av ökade infrastrukturåtgärder är stor.

 

 

Bergslagsbanan servar ett näringsliv i världsklass.

Läs om pågående och planerade satsningar

och vilka effekter de har längs Bergslagsbanan