Viktiga satsningar

Här samlar vi de viktigaste satsningarna som görs eller planeras att göras på Bergslagsbanan. För fördjupad information hänvisas till Trafikverkets webbplats.

Nytt järnvägsspår förbi Rämshyttetunneln

Rämshyttetunneln är en 167 meter lång tunnel som ligger längs Bergslagsbanan. Den togs i bruk i slutet på 1800-talet och skulle behöva rustas upp ordentligt om trafiken ska fortsätta trafikera spåret. Tunneln är begränsad i både hastighet och bredd.

Trafikverket har undersökt möjligheten att istället för att rusta upp tunneln bygga nytt spår förbi den. Då kan hastigheten öka och bredare tåg kan passera.

Vad: Bygger nytt spår förbi Rämshyttetunneln. Den nya banan som blir ca 900 meter lång kommer att gå strax söder om tunneln och ansluta till det befintliga järnvägsspåret.

Varför: Den nya järnvägen kommer att öka trafiksäkerheten och kapaciteten på sträckan, samt möjliggöra för tåg med bredare last.

Nuläge: Förberedande arbeten pågår september-oktober inför inkoppling av nya spåret i början av november. Nattarbete med förekommande bullerstörningar vecka 40-44.

Vad händer framöver? Våren 2021 ska tunneln sättas igen. De gamla spåren ska tas bort och landskapet ska återställas.

Läs mer på: Trafikverket

Storå-Ställdalen, kontaktledningsupprustning inklusive bangårdar

Som ett led i att ytterligare förbättra standarden av det viktiga godsstråket Bergslagsbanan rustar vi upp kontaktledningsanläggningen mellan Storå och Ställdalen, både på linjen och på bangårdar Rällså, Kopparberg och Ställdalen.

Klart: November 2020
Läs mer på: Trafikverket

Järnvägsbroar över riksväg 50, Grängesberg

Vi planerar att renovera en järnvägsbro och att stänga en annan järnvägsbro för vägtrafik. Båda broarna går över riksväg 50 genom Grängesberg. Vi gör det för en bättre framkomlighet och säkerhet.

Vägtunneln ”Dalporten” kommer att stängas för biltrafik och väg 50 får då en delvis ny sträckning. Stängningen påverkar inte tågtrafiken som går över tunneln.

Järnvägsbron vid ”Stubinfabriken” är i dåligt skick och behöver renoveras för att tågtrafiken ska kunna fortsätta att trafikera banan. Sträckan är en del av Bergslagsbanan och det går mycket godstrafik här. Tågtrafiken över tunneln och vägtrafiken genom tunneln kommer att påverkas under renoveringen.

Förslaget i järnvägsplanen innebär utöver broåtgärderna att väg 50 får en ny sträckning på cirka två kilometer efter att Dalporten blivit stängd. Den nya vägen kommer att ge trafikanterna förbättrad framkomlighet och ökad säkerhet eftersom nya väg 50 inte längre ska gå genom samma bymiljö.

Från ”Stubinfabriksbron” och in mot Grängesbergs tätort ska befintliga väg 50 byggas om till en belyst gång- och cykelväg. Det är en åtgärd som har tillkommit senare i projektet.

Vad: Vi planerar att renovera en järnvägsbro och stänga en annan bro för vägtrafik. Vi planerar att göra en ny dragning av väg 50 och en ny vägbro mitt på den nya sträckan.

Varför: För att öka framkomligheten och säkerheten på väg 50 och Bergslagsbanan.

Nuläge: Den planerade byggstarten år 2022 är senarelagd i avvaktan på finansiering efter att produktionskostnaden bedömts öka i senaste kostnadsbedömningen 2020.

Händer framöver: Trafikverket kommer att lämna förslag till den kommande nationella transportplanen (2022-2033) för prioritering och finansiering av projektet.

Läs mer på: Trafikverket

Gävle hamn, ny spåranslutning över Näringen

Trafikverket planerar för en direktansluten järnväg över Näringens industriområde samt elektrifieriering av befintligt järnvägsspår från Gävle godsbangård till bangården vid Gävle hamn.

Åtgärderna skapar bättre infrastruktur för gods till och från Gävle Hamn då växling och byte från ellok till diesellok på godsbangården inte längre behövs. Det innebär både minskade kostnader för godskunderna samt att en enkelresa till hamnen blir 30-45 minuter snabbare. Elektrifieringen minimerar även CO2-utsläpp och buller.

Lösningen möjliggör ett framtida triangelspår med koppling mot Bergslagsbanan och den nya dragningen av Ostkustbanan norrut. Även en direktanslutning i södergående riktning på Ostkustbanan. Tills godsbangården flyttas kommer det krävas tågvändning mot Bergslagsbanan. Långsiktigt är ambitionen att skapa en direktanslutning till Bergslagsbanan. I pågående projekt, Gävle-Kringlan och Gävle hamnspår, tas det i beaktande så att en framtida koppling möjliggörs.

Projektets etapper:
Etapp 1: Rivning av byggnader samt placering av överlast – KLART
Etapp 2: Rivning av byggnader, spårarbeten och elektrifiering av befintlig järnväg till Gävle hamn, 2019-2021
Etapp 3: Ny spåranslutning över Näringen till Gävle hamn

Vad: Elektrifiering av befintligt järnvägsspår till Gävle hamn samt bygga ett nytt anslutningsspår över Näringen till bangårdsområdet.

Varför: För att avlasta infarten till Gävle bangård, öka kapaciteten och skapa en direktanslutning till Gävle hamn.

Nuläge: Etapp 1 är klar, etapp 2 blir klar december 2021. Etapp 3 startar hösten 2020 arbetet med att utreda och planera en ny järnvägsplan samt starta upp planprocessen för samråd.

Läs mer på: Trafikverket

Ornäs driftplats, kapacitetsförbättringar

För att möta det framtida behovet av trafik på järnvägen förlänger vi spåren på Ornäs driftplats. Det gör att längre tåg kan stanna för tågmöten.

Ornäs ESIK är ett järnvägsprojekt som syftar till att bygga ut och förlänga spår samt möjliggöra tågmöten på Ornäs driftplats. Åtgärderna ska öka kapaciteten genom att fler tåg då kan passera driftplatsen. Ornäs driftplats ligger längs sträckan Falun–Borlänge. ESIK står för enkelspår, samtidig infart kort.

Anledningen till att vi bygger är att Bergslagsbanan är ett viktigt stråk för godstrafiken. Banan är i dag enkelspårig och till stora delar hårt belastad, och trafikefterfrågan förväntas fortsätta att öka. Det höga kapacitetsutnyttjandet leder även till långa res- och transporttider eftersom tågen tappar tid vid tågmöten. För att kunna möta de framtida behoven av trafik behövs kapacitetsinvesteringar. Förutom kapacitetsbrist är hastighetsstandarden i nuläget låg, vilket leder till långa restider.

Vad: Bygga ut och förlänga spår på Ornäs driftplats.

Varför: För att möjliggöra tågmöten och längre tåg samt för att korta mötestiden och därmed öka kapaciteten.

Nuläge: Planering inför bygghandling.

Läs mer på: Trafikverket

 

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Till Trafikverket

Läs mer om Partnerskap Bergslagsbanan