Aktuellt

Debatt: Satsa på Dalarnas vägar och järnvägar – industrin och turismen behöver det

5 okt 2020

Sveriges avlånga och varierande geografi gör att behovet av en fungerande och väl omskött infrastruktur är stort. Eftersatt vägunderhåll påverkar både trafiksäkerheten och restiderna samtidigt som bristerna på järnvägen innebär förseningar för både person- och godstransporter.

40 procent av Sveriges exportindustri tar sig genom Dalarna och Bergslagen, i form av trävaror, papper och metallprodukter. Dalarna har internationellt erkända besöksmål och är även en av de mest industritäta regionerna i landet. Om vi vill att industrin ska fortsätta utvecklas i vår del av landet behöver vi tillgodose deras behov av effektiva godstransporter. För besöksnäringarna är transporterna direkt avgörande för att det ska komma folk till hotell och besöksmål. Nu när vi är på väg mot en återhämtning efter corona blir därför infrastrukturinvesteringar och ökat underhåll ännu viktigare än förut.

Järnvägen och vägarna behöver stärkas och det är viktigt att elektrifieringen av tunga såväl som lätta fordon får tar fart.

”Underhållet av vägarna och deras standarder har försämrats och nu saknas enligt Trafikverket 3 miljarder/år bara för att vidmakthålla och ta hand om det vägnät vi har.” 
Ett eftersatt underhåll kan utgöra stora säkerhetsrisker. Aktivt trafiksäkerhetsarbete innebär satsningar på vägarnas standard och en ökad möjlighet till mobilitet.

Det handlar om att skapa en bättre bärighet, röja siktlinjer och säkra sidoområden. Att sänka hastigheten från 90 till 80 som redan genomförts på en rad vägar i Dalarna är inte en hållbar lösning. Hastighetssänkningar ska inte tillämpas i stället för underhåll och vägutbyggnad.

Vi vill nu se krafttag med ordentliga resurser: medel till att bygga bort farliga kurvor, fler mitträcken, mötesseparerade vägar och medel till att bredda vägar där det behövs. Men även förbättringar av vägarnas standard som att åtgärda hål, sprickor och lutningar. För järnvägen behövs underhållen räls och växlar samt reparerade kontaktledningar.

Sverige växer och vi blir allt fler som ska samsas på vägarna. Därför behövs en långsiktig vägunderhållsplan för alla Sveriges vägar. 9 av 10 transporter sker på väg. Långa avstånd eller glest befolkade områden får inte missgynnas, det bör snarare öka resurserna för att knyta ihop regioner och skapa en förtätning mellan stad och landsbygd.

För industrin och för persontrafiken är investeringar och ett ökat underhåll helt nödvändiga. Ökat underhåll behövs också för att nå våra högt ställda klimatmål och för tillgängligheten och utbudet i hela transportkedjan.

Det är dags att investera i och underhålla vår infrastruktur, i Dalarna och i hela landet!

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen

Antti Vainio, chef näringspolitik, Mellansvenska Handelskammaren

INFRAM som representerar följande stråk:

Partnerskap E16, ordf. Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande Borlänge (S)

Partnerskap Bergslagsdiagonalen, ordf. Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande Ludvika (S)

Dalabanan Intressenter, ordf. Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande Mora (C)

Partnerskap Bergslagsbanan, ordf. Mats Dahlberg, kommunalråd Falun (M)

Källa: DT Debatt